Порекло фамилија
Фамилијe Сродство Имена Извори Контакти
Сродство

Бочни родбински односи

Тетка+Тетин

Татко(Оча) + Мајка(Маћија)

Тетка + Тетин
Чича(Стари татко)+Стринка(Стара мајка) Ујка + Ујна
  Брат (Полубрат)+Снаја Ви Сестра (Полусестра)+Зет  
  Братанац Братаница Син

Кћи

Сестричан Сестричина  

Врх Стране  

Кући|Фамилијe|Сродство|Имена|Извори|Контакти
Дизајн Р и С - © 2002